Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op professionele verkopers die de Diensten van Volty.be gebruiken via de website www.volty.be

“Algemene voorwaarden distributeur” afgekort: “AVD”

1. Toepassingsgebied, wijzigingen aan de AVD

1.1 Deze AVD alsook de specifieke beschikkingen m.b.t. tot de Diensten die u heeft gekozen, de Vereisten met betrekking tot de Voorstelling van Advertenties en de verwerking van gegevens (www.volty.be) zijn van toepassing met uitsluiting van enig ander document op de Diensten die u (“de Gebruiker”) mag gebruiken in hoedanigheid van professioneel distributeur via de websites www.volty.be. Het geheel van deze documenten vormt de Overeenkomst, hierna « de overeenkomst » tussen Volty en de Gebruiker.

De particuliere adverteerders worden onderworpen aan de Algemene Voorwaarden Klant.

De Diensten, geregeld in deze AVD zijn deze verleend door E4Mobility (“Volty”), met zetel te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Grote Sypestraat 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0769.710.935, vertegenwoordigd door zijn algemeen management.

1.2 Mondelinge afspraken zijn enkel geldig als ze schriftelijk bevestigd worden, en begeleid zijn van onderhavige algemene voorwaarden. In geval van een mondelinge overeenkomst die a posteriori schriftelijk bevestigd wordt, kan de Gebruiker binnen een termijn van 2 weken zich kosteloos verzetten tegen de Overeenkomst. De opgezegde overeenkomst wordt dan geacht nooit te hebben bestaan. Specifieke Overeenkomsten of bijlagen afgesloten vóór de sluiting van onderhavige Overeenkomst zullen er in geen geval deel van uitmaken tenzij Volty deze opnieuw uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt. Elke latere wijziging aan onderhavige Overeenkomst zal slechts geldig zijn indien schriftelijk bevestigd. Tegensprekelijke AVD voorgesteld door de Gebruiker zullen bij deze expliciet worden geweerd en uitgesloten.

1.3 Volty behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen in de toekomst. Een wijziging met retroactieve werking is alleen mogelijk wanneer zij wordt bevolen bij wet, of door de autoriteiten, of indien de wijziging in het voordeel is van de Gebruiker. Voor het overige zijn de voorwaarden opgenomen in artikel 3 (2) tot (4) van het reglement (EU) 2019/1150 ("P2B") van toepassing in alle andere opzichten.

1.4 Volty verbindt zich ertoe om de Gebruiker in kennis te stellen via elektronische post over elke wijziging aan de AVD en wijst de Gebruiker erop dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard wanneer de Gebruiker de voorgestelde Diensten van Volty blijft gebruiken en de Gebruiker zich niet verzet heeft tegen deze wijzigingen binnen de termijn van 1 maand.

2. Voorwerp van Diensten, wijzigingen

2.1 Volty beheert een internet platform waar advertenties kunnen worden geplaatst en beheerd door de Gebruiker tegen betaling (“de Diensten”). Het voorwerp van de Diensten bestaat uit de mogelijkheid om advertenties voor voertuigen te plaatsen in een databank en ervoor te zorgen dat die advertenties toegankelijk zijn voor derden via Internet. De omvang van de Diensten zal kunnen uitgebreid worden in akkoord met de Gebruiker en in functie van het specifieke Dienstenpakket waarvoor hij zou hebben gekozen.

2.2 Elk gebruik van de Diensten en de databank door de Gebruiker is slechts toegestaan binnen de grenzen en voorwaarden zoals vermeld in huidige AVD (meer bepaald Art. 3) en mogelijk in het Dienstenpakket, alsook in de voorwaarden hier beschreven.

2.3 Volty behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs de betalende Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, ze te stoppen of te vervangen door andere Diensten voor zover het redelijk is voor de Gebruiker en middels toelichting van deze beslissing indien dit beperkingen van de Diensten betreffen.

De Gebruiker zal geen behoud van de specifieke Diensten, geheel of gedeeltelijk kunnen eisen (in bijzonder de individuele functionaliteiten). Dit zal in het bijzonder van toepassing zijn op de Diensten die niet expliciet werden beschreven in de prestatiebeschrijving van het gekozen Dienstenpakket of degene die worden aangeboden zonder bijkomende tegenprestatie na de sluiting van de Overeenkomst door Volty.

2.4 Indien Volty diensten aanbiedt in het domein van de statistiekanalyse of betreffende het beheer van de oproepen alsook het opvolgen van deze oproepen, waarbij een virtueel telefoonnummer ter beschikking wordt gesteld van de Gebruiker, dan zal Volty niet zelf deze telecommunicatiediensten verlenen. De Gebruiker zal een virtueel telefoonnummer toegewezen krijgen door een telecommunicatieoperator door de tussenkomst van Volty en dit nummer is zichtbaar op de advertenties die worden uitgebaat door de Gebruiker op Volty. Dit nummer laat toe om statistieken te genereren m.b.t. vastgestelde telefonische contacten. Voor het gebruik van deze diensten is het noodzakelijk dat de Gebruiker reeds titularis is van een geldig contract met een telecommunicatieoperator.

2.5 In de mate dat de Gebruiker aan de cliënten toelaat om de geleverde diensten te evalueren op of buiten de internet site www.volty.be middels de evaluatieoptie die wordt aangeboden door Volty, dan wordt het contact « Gebruiker» geacht te zijn ontstaan bij het eerste contact met de Gebruiker. De Gebruiker kan bewijzen dat geen enkel contact van dit genre werkelijk heeft plaatsgevonden. Overigens, zal Volty alle manifeste illegale beoordelingen verwijderen (bijvoorbeeld, onrechtmatige kritieken, beledigende inhouden) na informatie te hebben ontvangen omtrent deze evaluaties. Op basis van deze informatie en rekening houdend met andere rechten, zoals deze van de Gebruiker, behoudt Volty zich het recht om evaluaties, die feitelijk onjuist zijn, te verwijderen. Onder geen enkel beding is Volty verplicht om de feiten te onderzoeken, het volstaat te verwijzen naar de informatie die door de Gebruiker werd meegedeeld.

2.6 De essentiële en wezenlijke criteria bepaald in het reglement P2B alsook door de directieven van de Europese Commissie, die de plaatsing van de inhoud van de Gebruiker in de aanbiedingen van Volty bepalen, worden meegedeeld door Volty in de zone van de Gebruiker.

2.7 Tijdens de duurtijd van de overeenkomst, heeft de gebruiker een beperkte toegang tot de gegevens die hij heeft meegedeeld en tot de gegevens die worden verstrekt middels de toegang van de advertentie. Bijkomende informatie betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens kan teruggevonden worden in het privacybeleid en het beheer van de cookies beschikbaar op www.volty.be/cookies

2.8 De gepubliceerde advertenties op de site van Volty moeten overeenstemmen met de voorwaarden opgenomen in Bijlage I. Het komt aan de gebruiker toe om na te gaan of deze voorwaarden zijn nageleefd wanneer hij een advertentie publiceert. De Gebruiker weet en erkent dat alleen hij aansprakelijk is voor de naleving van deze voorwaarden. In geen enkel geval kan Volty aansprakelijk gehouden worden voor een fout of het niet-respecteren van deze voorwaarden.

3. Gebruiksrechten

3.1 Door de overdracht van advertentiegegevens, staat de Gebruiker aan Volty en zijn geaffilieerde bedrijven de volgende niet-exclusieve en overdraagbare rechten af, onbeperkt in tijd en ruimte, m.b.t de overgedragen inhoud (met inbegrip het recht om sublicenties af te sluiten):

 • Het archief en databankrecht: het recht om de inhoud te archiveren onder welke vorm ook, hetzij ze in het bijzonder te registreren ook op numerieke wijze, hetzij ze te integreren in de databank en ze te bewaren op alle mogelijke gekende methodes voor het opslaan van gegevens, alsook ze te koppelen aan andere werken of delen van werk;
 • Het recht van nadruk: het recht om de inhoud geheel of gedeeltelijk op te slaan op onbepaalde wijze, de inhoud te kopiëren en toegankelijk te maken of te verspreiden op elektronische wijze of via elke ander mediakanaal (bijvoorbeeld Internet, kranten en tijdschriften) ;
 • Uitzendrechten, d.w.z. het recht om aan het publiek de inhoud mee te delen in niet-materiële vorm meer bepaald door de inhoud beschikbaar te maken voor het publiek op alle soorten dragers (in het bijzonder de web sites en de toepassingen), en dit onafhankelijk van de gebruikte technologie en wijze van overdracht ;
 • Het recht om de inhoud te gebruiken, met in achtneming van de regels in zake gegevensbescherming, voor analysedoeleinden, het ontwikkelen van een platform en de ontwikkeling en commercialisatie van producten in de mate zoals hierboven vermeld ;
 • Het recht op kopie: het recht om de inhoud te bewerken op welke manier ook, in het bijzonder de inhoud te wijzigen, in te korten, aan te vullen, o.a. met afbeeldingen en samen te brengen met andere inhoud.

Volty zal ondermeer gerechtigd zijn om voor de hierboven vernoemde activiteiten met derden te handelen.

Niettegenstaande wat voorafgaat, kunnen de gebruiksrechten uitgebreid worden volgens akkoord in het kader van een dienstenpakket gebruikt door de Gebruiker. Bij afwezigheid van een uitdrukkelijke bepaling, zal Volty de inhoud van de Gebruiker niet verwerven. De Gebruiker garandeert dat de rechten worden overgedragen of verleend worden in de mate dat dit noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen in het kader van onderhavige overeenkomst.

3.2 Het geheel van de inhoud (bvb teksten, advertenties) of onderscheidende tekens (gedeponeerde merken, bedrijfsnamen, logos) toegankelijk via de websites van Volty zullen kunnen genieten, in voorkomend geval, van een bescherming krachtens het auteursrecht, van het merkenrecht en eventueel, van de wetten op de oneerlijke concurrentie. Voor de behoeften van de Overeenkomst geeft Volty aan de Gebruiker een niet exclusief en onoverdraagbaar recht voor de wettelijke duur van de Overeenkomst en zonder mogelijkheid van sublicenties, om de ter beschikking gestelde inhoud te gebruiken binnen de grenzen van een gewoonlijk gebruik conform de Overeenkomst – zoals bepaald door het voorwerp ervan en het Dienstenpakket. Elk buitensporig gebruik van dit recht zal het voorwerp uitmaken van een onrechtmatig gebruik en zal kunnen vervolgd worden door Volty Overeenkomstig het burgerlijk recht en/of het strafrecht. Een onrechtmatig gebruik zal in het bijzonder tot standkomen door:

 • een automatische zoekrobot van de databank door middel van software; of
 • een kopie van de inhoud van de databank (geheel of gedeeltelijk) en de ter beschikking stelling ervan op andere websites of media, behalve wat betreft de eigen inhoud van de Gebruiker.

3.3 In de mate dat Volty informatica programma’s, noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, ter beschikking stelt van de Gebruiker (naast de toegang tot het internet), geeft Volty aan de Gebruiker een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht voor een duur gelijk aan de duur van de Overeenkomst, zonder het recht om sublicenties te verlenen of af te sluiten, deze software slechts te gebruiken op één informatica installatie van de Gebruiker. Bij het einde van de Overeenkomst zal de Gebruiker de programma’s en eventuele bewaarde backup copies moeten teruggeven of schriftelijk bevestigen aan Volty dat ze werden vernietigd.

3.4 Elk niet toegelaten gebruik van de rechten vermeld onder art 3.2 en 3.3 door de Gebruiker heeft een contractuele boete tot gevolg van minimum 5000,00 € te betalen door de Gebruiker aan Volty, onverminderd het recht voor Volty om de betaling van een schadevergoeding te vorderen die haar toestaat om de door Volty reële geleden schade te dekken.

4. Sluiting van de Overeenkomst via internet, registratie

4.1 De Gebruiker verplicht zich ertoe om zich in te schrijven om Diensten te gebruiken. Enkel professionele verkopers (morele of fysische personen, meerderjarig en bekwaam) zijn gemachtigd om zich in te schrijven. De persoon die de inschrijving volbrengt voor rekening van een rechtspersoon moet behoorlijk gemachtigd zijn om een dergelijke Overeenkomst te sluiten.

4.2 De Gebruiker moet de in te vullen velden ter goeder trouw met de gevraagde gegevens aanvullen tijdens de inschrijving. Voor de behoeften van de inschrijving en van onderhavige Overeenkomst is Volty gemachtigd een uittreksel uit de Kruispuntbank van ondernemingen op te vragen alsook enig ander document of informatie die verplichtend blijkt of noodzakelijk is voor de sluiting van de Overeenkomst of voor het voorbestaan van de contractuele relatie.

4.3 Het doorsturen door de Gebruiker van de inschrijvingsgegevens staat gelijk met een aanbod gericht aan Volty om een Overeenkomst te sluiten.

4.4 Volty beslist om het aanbod al dan niet te aanvaarden. Indien Volty de inschrijving niet binnen een redelijke termijn elektronisch aan het elektronisch adres van de Gebruiker bevestigt zal deze laatste niet meer gebonden zijn door zijn aanbod. Vanaf het ogenblik dat Volty het aanbod bevestigt zal er een Overeenkomst tot stand komen tussen Volty en de Gebruiker.

4.5 Elke Gebruiker is gemachtigd om slechts één inschrijving per marktplaats uit te voeren. Indien de Gebruiker over verschillende filialen beschikt zal ieder filiaal als onderscheidend Gebruiker moeten worden ingeschreven. De inschrijving bij Volty is niet overdraagbaar. Ieder Gebruiker ontvangt één paswoord die hij niet mag overdragen.

4.6 De Gebruiker moet bij iedere wijziging van zijn gegevens Volty berichten.

4.7 De Gebruiker moet in geen geval zijn paswoord bekendmaken zelfs indien dit zou worden gevraagd. Volty informeert de Gebruiker dat de medewerkers van Volty niet gemachtigd zijn om hem zijn paswoord te vragen. Indien u uw paswoord bent vergeten kan u via de functie “paswoord vergeten” een nieuw paswoord aanvragen. Het nieuwe paswoord zal naar uw elektronisch adres worden verstuurd.

4.8 De Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat derden kennis van zijn paswoord hebben gekregen door zijn nalatigheid of op opzettelijke wijze. De Gebruiker moet Volty onmiddellijk op de hoogte brengen, met een elektronische boodschap, via de zone terugsturen van informatie, ingeval van diefstal van zijn paswoord of bij kennis van frauduleus gebruik van zijn paswoord

5. Prijs

5.1 De basisprijzen van de Diensten van Volty zijn BTW exclusief en zijn afhankelijk van het dienstenpakket van de contractueel aanvaarde Diensten. Indien de Gebruiker van supplementaire Diensten kon genieten, in vergelijking tot de vastgelegde Diensten in de Overeenkomst zal Volty deze retroactief factureren volgens de geldende tarieven.

5.2 De prijsaanpassingen zullen moeten worden meegedeeld aan de Gebruiker vier weken vooraleer ze effectief kunnen toegepast worden. In dit geval, zal de Gebruiker het recht hebben om eenzijdig de Overeenkomst te verbreken op datum van de inwerking treding van de prijsverhoging.

5.3 Zonder afbreuk te doen aan artikel 5.2, indien de Gebruiker een duidelijke daad van bevestiging van de prijsverhoging stelt na de inwerkingtreding van de prijsaanpassing conform aan 5. 2, door o.m. te blijven gebruik maken van de Diensten door de publicaties van andere aanbiedingen of advertenties, dan maakt dit een toestemmingsverklaring uit met betrekking tot het prijsverschil. De respectievelijke juridische gevolgen zijn vermeld op de kennisgeving van de aanpassing van de prijzen. Een ontbrekende vermelding van deze gevolgen verhindert de toepassing van deze prijswijziging niet, tenzij deze vermelding noodzakelijk is in toepassing van het «P2B-ordening».

6. Betaling, vervaldatum, tekortkoming

6.1 Behoudens tegenstrijdige bepalingen die in het bijzonder werden overeengekomen met de Gebruiker zal Volty de Diensten voorafgaandelijk maandelijks factureren (m.a.w. voor de publicatie van de advertenties). De factuur zal opgemaakt worden door Volty, en zal ofwel via de post verstuurd worden, ofwel elektronisch indien goedgekeurd door de klant.

6.2 De bedragen zijn te betalen binnen 30 dagen na de facturatiedatum. Als het totaal of een gedeelte van de factuur vijftien (15) dagen of later na de betalingsperiode van de factuur nog niet betaald werd, zal de Gebruiker de interest betalen, beschreven zoals in artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding tegen het laattijdig betalen van commerciële transacties tot wanneer de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, en dit niettegenstaande de schadevergoeding die Volty hieromtrent zou kunnen vorderen, net zoals het recht dat Volty zich voorbehoudt om het huidig contract te ontbinden onder de voorziene condities beschreven in artikel 7.2(b) hieronder.

6.3 Het feit dat er geen enkel voertuig werd gepubliceerd tijdens gelijk welke periode van de Overeenkomst ontslaat de Gebruiker niet van de verplichting zijn periodieke bijdrage te betalen behalve uitdrukkelijke afwijkingen.

6.4 Elke klacht betreffende onze facturen moet ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen vanaf hun ontvangst. Bij gebreke hieraan zullen de facturen beschouwd worden als aanvaard zonder enig voorbehoud.

7. Duur van de Overeenkomst, verbrekingsbevestiging

7.1 De Overeenkomst wordt volgens het geval gesloten voor een bepaalde dan wel een onbepaalde duur. De Overeenkomsten van onbepaalde duur kunnen op elk ogenblik schriftelijk worden opgezegd,

 • door Volty, onder voorbehoud van een opzeg van 1 maand
 • door de Volty, onder voorbehoud van een opzeg van 3 maanden, waarbij de opzegperiode begint te lopen de eerste dag van de maand volgend op de datum die op de aangetekende zending vermeld is. 

Deze opzeggingen moeten aangetekend verzonden worden en moeten, indien de opzegging uitgaat van Volty, de motieven van verbreking vermelden.

7.2 De partijen behouden het recht om eenzijdig en op elk ogenblik de bestaande Overeenkomst te verbreken binnen de wettelijke grenzen. Volty zal met name gerechtigd zijn om op elk ogenblik de Overeenkomst te verbreken indien:

a. De Gebruiker de voornaamste bepalingen van de AVD krachtens de Overeenkomst overtreedt en er niet aan heeft verholpen binnen de 10 werkdagen na hiertoe ingebreke te zijn gesteld

Voor de noodzaak van dit artikel, bestaan de voornaamste bepalingen van de bestaande AVD in het bijzonder uit:

 • Art. 3 (de verplichting om de toegestane rechten door Volty enkel te gebruiken binnen de toegestane grenzen);
 • Art. 4.2 ( de verplichting om waarheidsgetrouwe inlichtingen over te maken)
 • Art. 4.7 (het verbod om het paswoord aan derden mee te delen)
 • Art. 2.4 en 12 alsook uit Bijlage I (de verplichting om de beschikkingen betreffende de voorstelling van de advertenties te respecteren en geen illegale of ongeoorloofde inhoud te plaatsen).

b. De Gebruiker zijn facturen niet heeft betaald binnen de 30 dagen na de opeisbaarheid ervan of zich op onverantwoorde manier verzet tegen het bericht van voorafneming.

c. De Gebruiker insolvabel wordt (bijvoorbeeld indien hij geen aangifte meer doet van salaris of schulden aan leveranciers), of indien de Gebruiker te veel schulden heeft;

d. Een procedure tot faillietverklaring, opheffing of gelijkaardige procedure werd geopend op het actief van de Gebruiker, of indien de opening van dergelijke procedure werd gevraagd en niet werd verworpen binnen een termijn van 5 dagen.

7.3 Overeenkomstig artikel 3 van het Reglement P2B, en in geval van bepaalde wijzigingen van onderhavige voorwaarden, kan de Gebruiker de overeenkomst opzeggen.

7.4 Na opzegging van de overeenkomst, behoudt Volty de toegang tot alle verstrekte informaties, in het bijzonder tot de verstrekte inhoud overeenkomstig het verlenen van de rechten conform aan 3.1 en eveneens de toegang tot de gegenereerde/gecreëerde informatie.

8. Blokkering van de inhoud of toegang; andere sancties

8.1 De aanvaarding van de inhoud voorgesteld door de Gebruiker wordt aan de beoordeling van Volty overgelaten. Volty zal het recht hebben om de inhoud van toevoegingen voorgesteld door de Gebruiker te weigeren of de inhoud te verwijderen, namelijk:

 • Indien de inhoud niet overeenstemt met de eisen betreffende de voorstelling van de advertenties van Volty (Bijlage 1), of
 • Indien Volty meent dat de inhoud tegenstrijdig is met de wet en met goede zeden

8.2 Indien een derde zich beklaagt over de inhoud van een Gebruiker, is Volty gerechtigd –teneinde alle risico’s van vervolging te vermijden- onmiddellijk deze inhoud te verwijderen en dit zonder de gegrondheid van de klacht te moeten nagaan. In dat geval zal Volty de Gebruiker hierover informeren

8.3 Volty is gerechtigd de toegang van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren indien:

 • de Gebruiker de eisen betreffende de voorstelling van de advertenties van Volty herhaaldelijk overtreedt of ongeoorloofde inhoud heeft geplaatst
 • de Gebruiker zijn facturen niet betaalt, de bankdomiciliering annuleert of zich verzet tegen een bericht van voorafneming
 • er een gerechtvaardigd vermoeden is dat er een co-gebruik door een derde is van de toegang van de Gebruiker
 • er een verkeerdelijk gebruik is van de databank of van de gebruiksrechten voorzien in art.3 hierboven.

8.4 In alle gevallen, zal de Gebruiker per schrijven verwittigd worden, binnen een redelijke termijn vooraleer de blokkering zal worden uitgevoerd. Volty zal een bedrag van 75€ kunnen aanrekenen aan de Gebruiker voor de kosten van de deblokkering.

8.5 Indien, ondanks de schriftelijke verwittiging, de Gebruiker de bepalingen van huidig art.8 op een schadelijke manier overtreedt, zal Volty de nodige maatregelen treffen teneinde de Gebruiker definitief uit te sluiten. Volty zal bovendien een schadevergoeding van 500€ kunnen eisen per aangevangen week tijdens dewelke de overtreding of het misbruik blijft voortbestaan. Evenzeer, in geval van het ontbreken van de benaming van een advertentie (bijvoorbeeld, advertentie van een professioneel verkoper als een advertentie komende van een particulier), zal Volty een contractuele boete van 500€ per dusdanig voorgesteld voertuig kunnen eisen.

9. Aansprakelijkheid voor de inhoud, waarborgen

9.1 Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor de rechtmatigheid of de juistheid van de inhoud die hij heeft geplaatst. Als dienstverlener van technische prestaties, handelt Volty niet als bemiddelaar en niet als vertegenwoordiger van de Gebruiker, en evenmin handelt in opdracht van de Gebruiker. Conform art. 19 en 20 van de wet op welbepaalde juridische aspecten van Diensten van een informatie maatschappij, is Volty niet onderworpen aan een algemene verplichting om de informatie te controleren die zij overdraagt of opslaat, noch is zij verplicht om de omstandigheden op te zoeken die duiden eventuele illegale activiteit.

9.2 De Gebruiker verzekert Volty tegen alle klachten gevormd door derden tegen zijn optreden als gevolg van een inbreuk op hun rechten die voortkomen uit de Gebruiker zijn advertentie of, meer algemeen, door het gebruik van de Gebruiker van de internetsite Volty. Ten einde zal de Gebruiker zich verplichten om Volty volledig schadeloos te stellen voor alle kosten die worden aangegaan voor haar verdediging, met inbegrip van het geheel van gerechtskosten, en honoraria van advocaten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien, en alleen in die mate dat, de Gebruiker niet aansprakelijk is voor de schending van de wet.

10. Garantie

10.1 Volty verzekert een beschikbaarheid van de databank van meer dan 90 % gemiddeld op het betreffende jaar. Voor de noodzaak van onderhavig artikel, betekent de “beschikbaarheid” dat de inhoud kan worden geïntegreerd in de databank en dat de gegevens vanuit die databank kunnen worden teruggevonden.

10.2 Zijn niet inbegrepen in de “beschikbaarheid”, de nodige periodes van onderhoud van het systeem en de onderbrekingen ten gevolge van het opslaan off line –met voorbehoud dat deze periodes en onderbrekingen een onredelijke duur zouden hebben- alsook de onderbrekingen ten gevolge van overmacht of enig andere oorzaak met een onweerstaanbaar karakter voor Volty. Dit veronderstelt, bijvoorbeeld, dringende maatregelen met het doel de verspreiding van een virus te verijdelen. Volty verplicht zich deze storingen indien mogelijk op voorhand mee te delen.

10.3 Wat het invoegen van beelden en video’s betreft zal Volty niet aansprakelijk zijn voor de geleverde kwaliteit en evenmin voor de kleurverschillen.

11. Aansprakelijkheid van Volty

11.1 Behoudens andersluidende bepaling hieronder, zijn Volty en de Gebruiker aansprakelijk overeenkomstig de beschikkingen van het Belgisch en Europees recht.

11.2 Volgens de voorwaarden bepaald in onderhavige overeenkomst zal Volty aansprakelijk zijn voor schade ten opzichte van de Gebruiker (1) veroorzaakt met opzet of door zware fout door Volty, haar wettige vertegenwoordigers of haar aangestelde: (2) veroorzaakt door het verzaken van Volty aan een van haar essentiële verplichtingen krachtens huidige Overeenkomst; gebaseerd op de wet Productaansprakelijkheid (4) indien, Volty in het kader van huidige AVD of in het kader specifieke bepalingen in het door Gebruiker gekozen Dienstenpakket, ofwel bijzondere waarborgen heeft verleend wat betreft de geleverde Diensten, ofwel vrijwillig onjuiste verklaringen heeft gedaan t.o.v. de Gebruiker, en/of (5) als gevolg van een aanslag op het leven, op de lichamelijke integriteit of op de gezondheid voortvloeiend uit een verzaking aan de verplichtingen van Volty, van haar wettelijke vertegenwoordigers of van haar aangestelden.

11.3 Volty zal integraal aansprakelijk zijn voor het opgelopen bedrag van de schade die opzettelijk veroorzaakt werd, of door zware fout of in geval van aanslag op het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid. De andere vorderingen tot het betalen van een schadevergoeding zullen beperkt zijn tot de redelijke en voorzienbare schade voor onderhavig type overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de verwezenlijking van een Dienst, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat het bedrag van genoemde schadevergoedingen niet hoger mag zijn dan de 5% van de prijs van de betrokken dienst. De aansprakelijkheid over niet goed functionerende producten is bepaald door de wettelijke beschikkingen.

11.4 Volty zal aansprakelijk zijn voor elk verlies van gegevens van de Gebruiker indien deze laatste zich vergewist heeft – door regelmatig de gegevens op te slaan of door elk ander middel – van de mogelijkheid om zijn gegevens te herstellen aan een redelijke kostprijs. De aansprakelijkheid van Volty zal dan beperkt zijn tot de redelijke kostprijs voor het herstellen van gegevens in overeenstemming met art. 11.3.

11.5 In de mate dat Volty slechts aansprakelijk is, volgens Art. 11.3, tot de kostprijs van de redelijke voorzienbare schade, zal het bedrag van de gehele aansprakelijkheid van Volty in het kader van huidige Overeenkomst beperkt worden tot, alle schade vermengd, een maximum van 10.000 € of, in geval van louter materiële schade, tot een maximum van 5.000 €.

11.6 Voor zover Volty slechts aansprakelijk is, volgens Art. 11.3, tot de kostprijs van de redelijke voorzienbare schade, zal Volty bovendien niet aansprakelijk zijn voor de indirecte of gevolgschade of voor winstderving.

11.7 Buiten de gevallen voorzien in art. 11.2 tot 11.4, zal Volty niet aansprakelijkheid worden gesteld wat de wettelijke grondslag van de vordering ook mag zijn.

11.8 In de mate dat de aansprakelijkheid van Volty is uitgesloten, zal de persoonlijke aansprakelijkheid van de loontrekkende, de werknemers, de vertegenwoordigers of aangestelde van Volty niet kunnen worden aangesproken.

12. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

12.1 De Gebruiker moet voor de plaatsing en de vormgeving van de inhoud de Verplichtingen met betrekking tot de Voorstelling van Advertenties (bijlage I) respecteren en erover waken dat de inhoud de wettelijke bepalingen niet overtreedt (in het bijzonder deze met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht alsook m.b.t. mededingswetgeving). De Gebruiker onthoudt zich in het bijzonder elke inhoud in overtreding met de strafwet of de goede zeden toegankelijk te maken (bijvoorbeeld lasterlijke, beledigende, racistische of pornografische inhoud), of elke andere inhoud die een aanslag op de goede naam of de eer van een derde zou veroorzaken.

12.2 De Gebruiker is gehouden om Volty te informeren, op vraag van deze laatste, over elk verhaal van een derde gebaseerd op een overtreding van de verplichtingen bepaald in art. 12.1, en om Volty schadeloos te stellen voor de schade veroorzaakt door genoemde overtreding, en in het bijzonder voor het geheel van de redelijke kosten gemaakt door Volty voor haar verdediging.

13. Eindbepalingen

13.1 Huidige Overeenkomst tussen de Gebruiker en Volty is onderhevig aan het Belgisch recht waarbij de Conventie van de Verenigde Naties op de internationale verkoop van goederen (Conventie van Wenen) uitdrukkelijk is uitgesloten. Elk geschil met betrekking tot de sluiting, interpretatie of uitvoering van huidige Overeenkomst zal behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

13.2 Alle wijzigingen of bijvoegingen aan de Overeenkomst, met inbegrip van dit artikel, zullen slechts geldig zijn indien ze schriftelijk werden bevestigd. De verplichting van een geschrift zal namelijk vervuld zijn door een fax, een PDF of een elektronische post.

13.3 Onder voorbehoud van een officiële kennisgeving met een vooropzeg van 1 maand, zal Volty zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij . In dit geval zal de Gebruiker gerechtigd zijn om huidige Overeenkomst te verbreken et dit met onmiddellijke ingang na de kennisgeving van overdracht.

13.4 Het geheel van informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens uitgevoerd door Volty, is beschikbaar in de privacy politiek van Volty beschikbaar volgens de volgende link (www.volty.be/privacypolicy)

13.5 Indien een of andere bepaling van huidig contact werd geannuleerd of niet van toepassing verklaard, zal deze nietigheid of niet-toepasselijkheid geen nietigheid of niet-toepasselijkheid van andere bepalingen van de Overeenkomst van kracht tussen de partijen kunnen veroorzaken. De geannuleerde bepaling of de niet-toepasbaarheid wordt vervangen – in de mate dat dit juridisch mogelijk is – door een geldige en toepasbare bepaling waarbij de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij het economisch doel van de ongeldige of ontoepasselijke bepaling. Bovenvermelde bepaling is derhalve van toepassing in het geval de overeenkomst onvolledig zou blijken.